slider image slider image slider image slider image slider image

מכרז 6/2021 - שדרוג מאסף ראשי למט"ש דימונה

מכרז מס' 06/2021

שדרוג מאסף ראשי למט"ש דימונה

תאגיד המים והביוב מעיינות הדרום בע"מ ( להלן: התאגיד") מזמין בזאת הצעות לשדרוג מאסף ראשי למט"ש דימונה (להלן: "השירות").

1.      עיקר תנאי הסף:

1.1      המציע הינו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 בענף ראשי ביצוע קווי מים, ביוב וניקוז (סימול 260), בסיווג כספי ב-5 בלתי מוגבל.

1.2      המציע יהיה בעל ניסיון בביצוע קווי ביוב גרביטציוניים עשויים פי.וי.סי או פיברגלאס (GRP), בקטרים של מעל 500 מ"מ ומעלה בעומקים גדולים בין 5.0-10.0 מ', בהיקף כספי מצטבר של 30 מלש"ח לפחות (סכום זה כולל מע"מ) בין השנים 2015-2020, מתוכם  שני פרויקטים בסכום כולל של 10.0 מלש"ח לפחות (סכום זה כולל מע"מ) עבור  שני גופים ציבוריים לפחות.

1.3      להבטחת קיום הצעתו למכרז צרף המציע להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, ללא תנאי, להנחת דעתו של חשב התאגיד, שהוצאה עבור המציע על ידי בנק ישראלי לטובת המזמין, בסכום של 500,000 ₪, (חמש מאות אלף ש"ח), שתוקפה עד ליום 6/4/2022 ועד בכלל.

1.4      יתר תנאי הסף מפורטים במסמכי המכרז.

1.5      ניתן לעיין במסמכי המכרז, וכן להורידם  מאתר התאגיד בכתובת: 

http://www.mayanot-hadarom.co.il

1.6      על המעוניינים להשתתף במכרז להירשם במייל [email protected] , וזאת לשם קבלת כלל העדכונים, ההבהרות, המענה לשאלות משתתפים וכיוצ"ב (להלן: "פרסומי המזמין"). ההרשמה במייל אינה מהווה תנאי להשתתפות במכרז, ואולם מובהר בזאת כי כל פרסומי המזמין יחייבו את כלל המשתתפים, בין אם נרשמו באמצעות המייל כאמור, ובין אם לאו, וכי לא תישמע כל טענה מצד משתתף במכרז, אשר לא נרשם במייל הייעודי, כי לא היה מודע לפרסום כלשהוא מפרסומי המזמין.

1.7      את ההצעה (בשני עותקים מקור  + העתק בדיסק און קי ), בצירוף כל מסמכי המכרז הנדרשים, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה מצוין – מכרז מס 06/2021 לתיבת המכרזים במשרדי התאגיד, בנוכחות גב' הילה אוחיון מזכירת התאגיד או מי מטעמה, ביום 02/11/2021 עד השעה 14:00.

1.8      הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה. אין לשלוח הצעות אלא במסירה ידנית. כל הצעה שתוגש שלא במסירה ידנית לא תתקבל.

1.9      סיור קבלנים יתקיים ביום 29/08/2021 בשעה 14:00 במשרדי התאגיד ברחוב ז'בוטינסקי 1 בדימונה. חובת השתתפות בסיור קבלנים.

1.10   מובהר כי היה ותתגלה סתירה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על האמור במודעה זו.

                                                                                                           שעיה קרפ, מנכ"ל

 

PDF_2  מסמכי מכרז כתב כמויות מאסף ראשי הרצל

PDF_2  קבצי פריטים

PDF_2  קבצי תוכניות

PDF_2  הודעה לקבלנים מס' 1 - פרוטוקול סיור קבלנים מיום 29/08/2021

1800-20-30-70