slider image slider image slider image slider image slider image slider image

בירור החשבון התקופתי

רקע כללי

התאגיד  אחראי להפעלה ואחזקת של רשת המים העירונית, עד למד המים הכללי בכל נכס.
האחריות לרשת המים הפרטית ותקינותה מוטלת על הלקוח, לרבות האחריות לאובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים ברשת הפרטית.
צריכת המים התקופתית נקבעת על פי קריאות מד המים. ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת (בתקופה קודמת) קובע את כמות הצריכה ביחידות מ"ק נכון ליום הקריאה.
כדי שמד המים ייקרא באופן תקין,  יש לוודא כי קיימת נגישות מקסימאלית המאפשרת את קריאתו. כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים נקבעת הצריכה על פי הערכה. (במקרה כזה אנו ממליצים לצרכן לפנות לשירות הלקוחות ולתת קריאה באופן עצמאי).
חשבון המים נשלח לבתי התושבים אחת לחודשיים. כחלק מתודעת השירות של "מעיינות הדרום" הוחלט לחלק  את ארבעת הערים לשני אזורים המחויבים בשתי תקופות עוקבות אך  שונות.
עריכת חשבון לדימונה ומצפה רמון  המוגדרים באזור 1 מתבצעת בכל חודש זוגי , ואילו עריכת החשבון  לירוחם ולערד- אזור 2  מתבצעת בכל חודש אי זוגי.  כך הורד לחץ הפניות במחלקת שירות הלקוחות ונוצרה האפשרות להקדיש את מלוא תשומת הלב לכל פונה ופונה.
יש לשים לב כי על כל חשבון מים קיים מועד אחרון לתשלום.  יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון, אי תשלום חשבון המים במועד יחייב תוספת ריבית פיגורים בשיעור הנקבע על ידי החשב הכללי במשרד האוצר. כמו כן, אי תשלום במועד עלול לגרור הליכים משפטיים או מנהליים, חיוב בגין הוצאות אכיפה וניתוק מד המים.
הספח התחתון של החשבון נועד לאלו המשלמים בבנק, או בדואר. ספח זה הוא הקבלה הנשלחת ל"מעיינות הדרום". הספח העליון הוא החשבונית של הלקוח. לאחר התשלום משמש הספח כחשבונית מס/קבלה.

 

תעריפי המים והביוב ואופן החישוב

תעריפי המים והביוב נקבעים ע"י רשות המים.
מעיינות הדרום גובה את התעריפים ע"פ חוק  וע"פ הכללים שקבעה רשות המים. צריכה ביתית מחויבת לפי שני תעריפים:
1. תעריף נמוך לכמות מוכרת, בסך של 8.046 ₪  (כולל מע"מ) למ"ק.
2. תעריף גבוה לכמות שמעל הכמות המוכרת, בסך של 12.951 ₪ (כולל מע"מ) למ"ק.
כל צרכן זכאי לקבל "כמות מוכרת", של 3.5 מ"ק לחודש, בתעריף הנמוך, בעד כל נפש המתגוררת בביתו ובלבד שידווח על כך לספק המים.
עסקים ומוסדות מחויבים בתעריף הגבוה בגין כל כמות הצריכה בתקופת החשבון.
מידע נוסף על תעריפי המים ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות המים.

 

הסבר בדבר אופן חישוב החשבון

חשבון המים מורכב משני חיובים עיקריים: אחד עבור הצריכה הפרטית בנכס אשר נמדדה במד המים המשוייך - (הפרטי),  והשני עבור הפרשי המדידה - (צריכה משותפת) המיוחסים לנכס ובמידה וקיימים.   כפי שצויין, החיוב בגין צריכת מים ושירותי הביוב הינו מכפלה של כמויות המים שנמדדו בתקופת החשבון , ע"פ תעריפי המים והביוב שקבעה הרשות הממשלתית למים וביוב.
משמע הדבר כי כמות צריכת המים נקבעת על פי קריאות מד מים, כאשר  ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה  הקודמת קובע את כמות הצריכה ביחידות מ"ק נכון ליום הקריאה.
במידה ולא ניתן לקרוא את מד המים נקבעת הצריכה עפ"י הערכה, ע"פ הנתונים הקיימים במערכת.
בהתאם לכללים הנ"ל, כל צרכן זכאי לקבל "כמות מוכרת", של 3.5 מ"ק לחודש, בתעריף הנמוך, בעד כל נפש המתגוררת בביתו ובלבד שידווח על כך לספק המים.
אופן החישוב מתבצע בתעריף נמוך (עבור כמות מוכרת- תעריף 1), בגין כמות של 7 מ"ק לחודשיים, כשהוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות בנכס והמדווחות לתאגיד, ותעריף גבוה עבור כמות נוספת (תעריף 2), המתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה בנכס בתקופת החשבון.
חשוב להעביר דיווח עדכני למספר הנפשות בנכס , את הדיווח יש להעביר אל מחלקת שירות הלקוחות של "מעיינות הדרום" בדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני, (ניתן להורדה באתר התאגיד)בהתאם לטופס הדיווח על מספר נפשות, כשהוא כולל את כל הפרטים שאותם נדרש הצרכן למלא. חשבון  המים של הצרכן שלא העביר הצהרה על מספר נפשות, יחושב לפי 2 נפשות מוכרות בלבד.

 

 

הסבר בדבר אופן עריכת החשבון התקופתי

הליך הפקת החשבון לכל תקופה מתחיל בשלב קבלת הקריאות מהמערכת הלויינית ( מערכת הקר"מ - קריאה מרחוק). הנתונים מועברים למערכת התאגיד באופן ממוחשב, מבוצע תהליך לוגית (עיבוד ובדיקת הנתונים) ולבסוף מופק השובר (חישוב הצריכות והתעריפים, יצירת חיובים וספחים, הדפסה והפצה).
צריכת המים מחושבת בתעריפים הקבועים ע"פ חוק (מגורים: תעריף בסיסי להקצבת המים לפי מס' הנפשות המעודכנים בנכס, תעריף גבוה לצריכת מים מעבר להקצבה. עסקים- תעריף קבוע).
חשבונות המים נשלחים לכלל הצרכנים מידי חודשיים בהתאם לאזורי המשלוח ותקופות הקריאה  שהוגדרו לכל אזור, כאשר המועד לתשלום הינו לפחות 18 ימים.

1800-20-30-70