slider image slider image slider image slider image slider image slider image

דוחות הנדסה

להלן הדוחות השנתיים בתחום הנדסה, תפעול, תחזוקה ועמידת התאגיד באמות המידה

PDF_2 דו"ח שנתי לשנת 2020 

PDF_2 דו"ח שנתי לשנת 2019

PDF_2 דוח שנתי לשנת 2018

PDF_2 דוח שנתי לשנת 2017

PDF_2 דו"ח שנתי לשנת 2016 

PDF_2 דוח שנתי לשנת 2015 

PDF_2 דו"ח שנתי לשנת 2014

PDF_2 דו"ח שנתי לשנת 2013

1800-20-30-70