slider image slider image slider image slider image slider image slider image

איתרתם נזילה - הליך הכרה בנזילה

איתרתם נזילת מים והנכם מעוניינים לברר מה עליכם לבצע מול התאגיד?, הנכם מודאגים שמא חיוב יהיה גבוה בשל נזילת מים, ומה עליכם לעשות ?

התאגיד פועל בהתאם לכללי רשות המים בכל הקשור להכרה בנזילות וחיובן בתעריף מיוחד.

לצורך הכרה בנזילה יש לשלוח (באמצעות המייל או הפקס), או להגיש (פיזית) למחלקת שירות הלקוחות של "מעיינות הדרום" בעיר מגוריך בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה בצנרת הפרטית. להורדת הטופס לחץ כאן, או פנה למרכז השירות .

לטופס זה יש לצרף אסמכתא על תיקון הנזילה. הנזילה תוכר לצורך מתן תעריף נמוך בכפוף לתנאים הבאים:
1. צריכה הפרטית או המשותפת היא "צריכה חריגה", דהיינו היא פי 1.5 ומעלה מן הצריכה הרגילה.
2. הצרכן הצהיר כי מדובר בצריכה חריגה הנובעת מנזילה שתוקנה.
3. טרם חלפו שישה חודשים מתום התקופה האחרונה לגביה מתבקש תיקון החשבון בגין נזילה.
4. לא הוכרה נזילה כאמור במד מים פרטי ב-12 החודשים האחרונים, ובמד מים כללי ב-24 החודשים האחרונים.

יצוין כי הכרה בגין צריכה חריגה הנובעת מנזילה תינתן, לכל היותר, לגבי שתי תקופות חיוב רצופות. במקרה כזה, בעד כמות המים שעד לצריכה הרגילה, ייערך החיוב לפי התעריפים הרגילים, ובעד כל כמות נוספת ייערך החיוב לפי תעריף מופחת.

צריכה משותפת: הגדרת "הפרשי מדידה" - ההפרש בין הכמות שעברה, בתקופה מסוימת, במד המים הראשי בנכס, לבין סך כל הכמויות שעברו בכל מדי המים המשויכים בנכס, כפי שנמדדו באותה תקופה. לידיעתכם, ע"פ סעיף 2 בכללי תאגידי מים וביוב שנכנס לתוקף ב- 1.1.2012, נקבע כי הפרשי מדידה (צריכה משותפת) יחולקו בחלוקה שווה בין כל הצרכנים בנכס. באפשרותכם כצרכנים לבקש מהתאגיד כי הצריכה המשותפת תחולק אחרת. על פי החלופה המוצעת בכללים חלוקת הפרשי המדידה תקבע עפ"י יחס שטח רצפת דירתו של כל צרכן אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף (זאת בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969). אם ברצונכם לממש חלופה זו יש להגיש לתאגיד בקשה בכתב בצירוף כל המסמכים הבאים: א. בבית הרשום כבית משותף:

(1) פנייה בכתב, חתומה על ידי נציגות הבית המשותף, לחלוקת הפרשי המדידה.
(2) כתב מינוי נציגות הבית המשותף.
(3) נסח רישום מרוכז של הבית המשותף.

ב. בבית שאינו רשום כבית משותף – המסמכים המפורטים בפסקה (א)(1) ו-(2) בצירוף אישור בדבר שטחי הדירות בנכס מטעם הרשות המקומית או מטעם הקבלן בונה הבית ובהיעדר אישורים כאמור, אישור מטעם מודד מוסמך.

דגשים: עם כניסת הכללים החדשים ב 2012 צורפה לחשבונות המים התקופתיים שנשלחו לכלל צרכני התאגיד, הודעה עם כל המידע שפורט לעיל. הודעה נוספת צורפה בחשבונות המים התקופתיים שנשלחו בתחילת 2013.

למידע נוסף ובירורים בנושא ניתן לפנות למוקד הטלפוני של התאגיד במספר 1-800-20-30-70 הפועל בימים א'-ה' בין השעות: 20:00-8:00, ביום ו' בין השעות: 12:30-8:00.

להגשת בקשה בנושא חלוקת הפרשי מדידה בצירוף כלל המסמכים הנדרשים, ניתן לפנות לתאגיד בעיר מגוריך במיל פקס או בפניה ישירה למרכז השירות

1800-20-30-70