slider image slider image slider image slider image slider image slider image

הסבר על חשבון המים

"מעיינות הדרום" אחראית לרשת המים העירונית, עד למד המים הכללי בכל נכס.

האחריות לרשת המים הפרטית ותקינותה מוטלת על הלקוח לרבות האחריות לאובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים ברשת הפרטית.

צריכת המים התקופתית נקבעת על פי קריאות מד מים. ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת (בתקופה קודמת) קובע את כמות הצריכה ביחידות מ"ק נכון ליום הקריאה.

כדי שמד המים ייקרא באופן תקין יש לוודא כי קיימת נגישות מקסימאלית המאפשרת את קריאתו. כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים נקבעת הצריכה על פי הערכה. (במקרה כזה אנו ממליצים לצרכן לפנות לשירות הלקוחות ולתת קריאה באופן עצמאי) . הספח התחתון של החשבון נועד לאלו המשלמים בבנק, או בדואר. ספח זה הוא הקבלה הנשלחת ל"מעיינות הדרום". הספח העליון הוא החשבונית של הלקוח. לאחר התשלום משמש הספח כחשבונית מס/קבלה.

חשבון המים נשלח לבתי התושבים אחת לחודשיים. כחלק מתודעת השירות של "מעיינות הדרום" הוחלט לחלקת את ארבעה הערים ל-2 תקופות שונות.

מועד עריכת חשבון לדימונה ומצפה רמון ומועד אחר לירוחם ולערד. כך הורד לחץ הפניות במחלקת שירות הלקוחות ונוצרה האפשרות להקדיש את מלוא תשומת הלב לכל פונה ופונה.

אזור 1: דימונה ומצפה רמון - הפקת חשבון מים בכל חודש זוגי .

אזור 2: ירוחם וערד – הפקת חשבון מים בכל חודש אי זוגי.

יש לשים לב כי על כל חשבון מים קיים מועד אחרון לתשלום, יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום חשבון המים במועד יחייב תוספת ריבית פיגורים בשיעור הנקבע על ידי החשב הכללי במשרד האוצר. כמו כן, אי תשלום במועד עלול לגרור הליכים משפטיים או מנהליים, חיוב בגין הוצאות אכיפה וניתוק מד המים.

חיבור מד המים ייערך תוך ארבע שעות עבודה לאחר תשלום החוב, בתוספת תשלום אגרת חידוש חיבור.

1800-20-30-70