slider image slider image slider image slider image slider image slider image

חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998, מעגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות. תאגיד מעיינות הדרום הוקם מכוח חוק תאגידי מים וביוב התשס"א 2001 ופועל בהתאם לחוק לתקנות ולכללים.

הממונה על חופש המידע בתאגיד: גב' דלית וייץ.

הגשת בקשות בקשה לפי חוק חופש המידע תוגש ע"ג טופס ייעודי. בקשה זו מלווה בתשלום האגרה הקבועה בתקנות. (מצ"ב טופס בקשה)

אחר מילוי הטופס ותשלום האגרה יש להעביר הבקשה בפקס או בדואר אל הממונה על חוק חופש המידע בתאגיד.

פקס: 1538-62279755 דואר: כיכר זבוטינסקי 1, דימונה

אגרות החל מיום 30.12.2013 הסכומים המעודכנים הינם: (1) אגרת בקשה (תקנה 1) - 20 ₪ (2) אגרת טיפול (תקנה 2) - 30 ₪ (3) אגרת הפקה (תקנה 3(א)) - א. לכל עמוד צילום 0.20 ₪ ב. לתקליטור מחשב 2.5 ₪ (4) סכום בסיס לקבלת התחייבות (תקנה 4) 148 ₪

PDF_2 טופס בקשה לקבלת מידע - חוק חופש המידע

PDF_2 חוק חופש המידע , תשנ"ח 1998

PDF_2 תיקון לתקנות חופש המידע - אגרות 1/2017

PDF_2 תיקון לתקנות חופש המידע משרד המשפטים

MS_Word תקנות חופש המידע

 

מידע לציבור
1800-20-30-70