slider image slider image slider image slider image slider image slider image

ערעור על גובה החיוב

במידה והינך סבור, שהחשבון התקופתי שגוי (בשל צריכה גבוהה או מסיבות אחרות), הינך רשאי להגיש לחברה "בקשה לעריכת בירור" בתוך 30 ימים מהמועד האחרון לתשלום בחשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב.

צרכן אשר הגיש בקשה לעריכת בירור, רשאי עד שהחברה תשלים את הבירור, לשלם בעד תקופת החיוב הרלבנטית תשלום חלקי אשר יחושב לפי הערכת צריכה.

על הלקוח להודיע למחלקת שירות הלקוחות של 'מעיינות הדרום' על רצונו לשלם 'תשלום חלקי' כאמור לעיל. יתרת החוב מעבר לתשלום החלקי תהיה צמודה למדד עד להשלמת הבירור. 'מעיינות הדרום' מחויבת לבדוק את תלונתך ולהשיב בתוך 14 ימי עסקים. במידה ואינך שבע רצון מהתשובה הינך זכאי בתוך 21 ימים ממועד קבלת הודעה על תוצאות הבירור, לפנות למחלקת שירות הלקוחות בבקשה לערוך "בדיקות נוספות", או לשלוח את מד המים לבדיקה במעבדה.

להלן פירוט "הבדיקות הנוספות" שהחברה תערוך בכפוף להגשת בקשה ותשלום התעריף לפי דין:

  1. האם נערכו עבודות תחזוקה לצנרת בקרבת הנכס, ומהנדס החברה קבע כי יש יסוד סביר להניח שהעבודות השפיעו על המדידה.
  2. האם מדי המים בנכס הוצלבו בין צרכנים.
  3. האם מד המים הותקן כנדרש לפי תקנות מדידת מים.
  4. כל בדיקה נוספת שלדעת מהנדס החברה נדרשת, בנסיבות העניין, לצורך בירור של החיוב.

ביצוע בדיקת בוררות ו/או "בדיקות נוספות" כפוף לתשלום התעריפים כדלקמן:

  •  ביצוע בדיקת בוררות: למד מים שקוטרו עד "3/4 כולל - 121.76 ₪.
  • למד מים שקוטרו מעל "3/4 - 163.68 ₪.
  • ביצוע "בדיקות נוספות": למד מים שקוטרו עד "3/4 כולל - 163.68 ₪.
  • למד מים שקוטרו מעל "3/4 - 443.70 ₪.


אם יתברר כי יש לערוך תיקון בחשבונך, בעקבות הבדיקות הנוספות ו/או אם יימצא בבדיקת הבוררות שמד המים אינו תקין, יוחזר לך התעריף ששולם על ידך כאמור לעיל.

1800-20-30-70