slider image slider image slider image slider image slider image slider image

תקני איזו בתאגיד

תאגיד מעיינות הדרום הינו בעל ארבעה תקני ISO , שלושה מאז הקמתו ותקן סייבר נוסף בשנת 2023. 
תהליך ההתעדה כולל ביקורות המבוצעות אחת לשנה ומעקב וטיוב נהלים מתמיד.

מדי שנה עובר התאגיד ביקורת שנתית ע"י חברה מומחית בתחום ניהול האיכות ואחת לשלוש שנים נערכת ביקורת חיצונית מקיפה בה נבחנת מחוייבותו של התאגיד לתקנים אלו והקפדה על ביצועם בפועל ומאושרת  ההתעדה לתקן  כמתחייב. 

בחודש ינואר 2023, ולאחר מבדק מקיף בו נבחנה עמידת הארגון בדרישות כל התקנים ובחינת פעילותם באורח שוטף את מול כל תקן , חודשו תקני האיכות ואושרו לשנה זו, מבדקים שנתיים מבוצעים מידי שנה. 

בחודש פברואר 2023  ולאחר מבדק ארוך אושר תקן סייבר 27001:2013  בכל תחומי  אבטחת המידע בתאגיד . 

להלן התעודות המאושרות לתקני ISO בתאגיד: 

PDF_2 תקן 9001:2015

PDF_2 תקן 45001:2018

PDF_2 תקן 14001:2015

PDF_2 תקן 27001:2013

 

9001 ISO הינו תקן ישראלי שהוא תרגום התקן הבינלאומי ISO 9001. 
התקן מגדיר דרישות למערכת ניהול איכות. עמידה בדרישות התקן מעידה כי הארגון מסוגל לספק באופן עקבי מוצר העומד בדרישות הלקוח ובדרישות תחיקתיות ישימות, חותר להגביר את שביעות רצון לקוחותיו באמצעות יישום אפקטיבי של מערכת ניהול האיכות בארגון ומיישם תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת באמצעות הבטחת התאמה (CONFORMITY) לדרישות הלקוח ולדרישות תחיקתיות ישימות.

 

תקן 45001:2018 - הינו תקן לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה  בארגון .

כל ארגון מחויב לדאוג לבריאות ובטיחות עובדיו. תקן זה הינו התקן הבינלאומי הראשון לניהול מערכת בטיחות ובריאות בתעסוקה והוא מתאים ליישום בכל ארגון ללא קשר לגודלו, אופיו או תחום פעילותו. התקן מבוסס כאמור על תקנים אחרים לניהול מערכות בטיחות אך בשונה מהם, מכיל התייחסות לאינטראקציה בין הארגון לסביבתו העסקית וכן ונוקט בגישה רחבה יותר לניהול סיכונים ברמה פרטנית וברמה מערכתית.אישור לתקן זה  מוכיח שהארגון נקט באמצעים הדרושים כדי לממש את מחויבותו לעובדים, לבריאותם ובטיחותם.
התעדה נעשתה לאחר יישום של תהליך פנים ארגוני, בו הוטמעה בהצלחה, בהתאם לדרישות התקן, מערכת ניהול בטיחות ובריאות . את התאגיד מלווה יועץ בטיחות קבוע העורך ביקורות והדרכות לעובדים.

 

תקן 14001:2015 - הינו תקן לניהול איכות הסביבה 

תקן שמירה על איכות הסביבה - המודעות הגדלה לנושא הסביבה בארץ ובעולם והחקיקה הנובעת מכך, מציבה בפני התאגיד דרישה למחויבות לנושא והירתמות לשמירה על הסביבה.
עמידה בתקן זה מוכיחה כי הארגון נוקט אמצעים בכדי לממש את מחויבותו לסביבה, דבר הבא לידי ביטוי בייצור, בשירות , ופיתוח ובפעולות אחזקה, וכן בצמצום ההוצאות על צריכת אנרגיה לניהול פסולת , מעבר לתהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים והטמעת העיקרון כי התאגיד  מעמיד את הדאגה לסביבה בעדיפות גבוהה.

תקן 27001:2013 - תקן סייבר -  אבטחת מידע 

ISO 27001 במהדורתו העדכנית משנת 2013, הנו תקן בינלאומי לניהול מערכת אבטחת מידע.

התקן מפרט דרישות להקמה, יישום, תחזוקה ושיפור מתמיד של מערכת ניהול אבטחת מידע (ISMS) שמטרתה לסייע לתאגיד להפוך את נכסי המידע שהוא מחזיק או חשוף  אליהם לבטוחים ומוגנים ובכך  להימנע ככל האפשר ממקרים של דליפת מידע מהארגון.

התקן מתייחס לכל היבטי אבטחת המידע בארגון ומספק מתודולוגיה סדורה לניהול מידע בצורה מבוקרת ויעילה.

 למדיניות ניהול האיכות ,סביבה ובטיחות חתומה בידי מנכ"ל התאגיד - לחץ כאן 

להצהרת ישימות מדיניות תאגיד מעיינות הדרום - לחץ כאן 

מידע לציבור
1800-20-30-70