slider image slider image slider image slider image slider image slider image

אופן חיוב חשבון המים

חשבון המים מורכב משני חיובים עיקריים: אחד עבור הצריכה הפרטית בנכס אשר נמדדה במד המים המשוייך - (הפרטי), והשני עבור הפרשי המדידה - (צריכה משותפת) המיוחסים לנכס ובמידה וקיימים.

החיוב בגין צריכת מים ושירותי הביוב הינו מכפלה של כמויות המים שנמדדו בתקופת החשבון , ע"פ תעריפי המים והביוב שקבעה הרשות הממשלתית למים וביוב.

הליך הפקת החשבון לכל תקופה מתחיל בשלב קבלת הקריאות ממערכת המשדר ( מערכת הקר"מ - קריאה מרחוק). הנתונים מועברים למערכת התאגיד באופן ממוחשב, מבוצע תהליך לוגית (עיבוד ובדיקת הנתונים) ולבסוף מופק השובר (חישוב הצריכות והתעריפים, יצירת חיובים וספחים, הדפסה והפצה).

צריכת המים מחושבת בתעריפים הקבועים ע"פ חוק (מגורים: תעריף בסיסי להקצבת המים לפי מס' הנפשות המעודכנים בנכס, תעריף גבוה לצריכת מים מעבר להקצבה. עסקים- תעריף קבוע).

חשבונות המים נשלחים לכלל הצרכנים מידי חודשיים עם מועד לתשלום של לפחות 18 ימים.

1800-20-30-70