slider image slider image slider image slider image
09.03.2020
!
תושבים יקרים,לאור הנחיית משרד הבריאות סניפי השירות סגורים. באפשרותכם לקבל את כלל השירותים באמצעות מוקד הטלפוני 1-800-20-30-70 , אתר האינטרנט ואפליקציית MAST דרכה ניתן לבצע פעולות רבות. לשאלות ספציפיות ניתן לשלוח מייל לכתובות המפורטות. לפרטים נוספים לחץ כאן.

מכרז 7/2019 - ביצוע דיגום למי שתיה במערכת העירונית בערי התאגיד

  תאגיד מעיינות הדרום (להלן "המזמין" או "החברה") מזמין בזאת הצעות לקבלת שירותי דיגום במערכת המים העירונית בתחומי יישובי תאגיד מעיינות הדרום, דימונה, ערד, ירוחם ומצפה רמון.

תקופת ההתקשרות הינה לשנה אחת (12 חודשים), החל ממועד החתימה על חוזה ההתקשרות. למזמין שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות כל פעם מחדש לשנה נוספת ועד לתקופה מקסימאלית בת חמש שנים בסה"כ, והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

  ניתן לעיין ו/או להוריד את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של התאגיד  שכתובתו:

www.mayanot-hadarom.co.il

1.   למכרז לא יערך כנס מציעים.

2.   תנאי הסף:

  •   מציעים העובדים באופן פעיל בביצוע דיגום מי שתיה בשנים 2017-2018 בתאגיד מים ו/או רשות מקומית.
  •  מציעים בעלי הסמכה לדיגום מים רמה ב' בתוקף, המוכרים על ידי משרד הבריאות המועד האחרון.     
  • המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (על כל נספחיהן בהתאם להוראות המכרז), הינו ביום ב', 16.09.2019, עד השעה 12:00.
  • את ההצעות יש להגיש במסירה אישית (לא בדואר) במעטפות סגורות לתיבת המכרזים שבמשרדי המזמין, כיכר זבוטינסקי 1 דימונה – קומה 3. 
  •  המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
  • המזמין יהא רשאי לנהל משא ומתן עם המציע הזוכה.

*** במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז בלבד.

                                                                                                                            שעיה קרפ 

                                                                                                         מנכ"ל

PDF_2 נוסח מכרז 7/2019 לביצוע דיגום במי השתיה ברחבי התאגיד 

PDF_2  הודעה מס' 1- בדבר הארכת מועד הגשת שאלות 

PDF_2 הודעה מס' 2 - מענה  התאגיד לשאלות הבהרה 

 

1800-20-30-70