slider image slider image slider image slider image slider image
08.04.2021
!
תאגיד מעיינות הדרום, פונה לקבלת הצעת מחיר למכירת קטנוע מסוג קימקו דינג 250 – G שבבעלותו, מס' רישוי 9950530 שנת ייצור 2016 , יד 1 במצבו AS-IS, לפרטים לחץ כאן.

אופן חיוב חשבון המים

חשבון המים מורכב משני חיובים עיקריים: אחד עבור הצריכה הפרטית בנכס אשר נמדדה במד המים המשוייך - (הפרטי), והשני עבור הפרשי המדידה - (צריכה משותפת) המיוחסים לנכס ובמידה וקיימים.

החיוב בגין צריכת מים ושירותי הביוב הינו מכפלה של כמויות המים שנמדדו בתקופת החשבון , ע"פ תעריפי המים והביוב שקבעה הרשות הממשלתית למים וביוב.

הליך הפקת החשבון לכל תקופה מתחיל בשלב קבלת הקריאות ממערכת המשדר ( מערכת הקר"מ - קריאה מרחוק). הנתונים מועברים למערכת התאגיד באופן ממוחשב, מבוצע תהליך לוגית (עיבוד ובדיקת הנתונים) ולבסוף מופק השובר (חישוב הצריכות והתעריפים, יצירת חיובים וספחים, הדפסה והפצה).

צריכת המים מחושבת בתעריפים הקבועים ע"פ חוק (מגורים: תעריף בסיסי להקצבת המים לפי מס' הנפשות המעודכנים בנכס, תעריף גבוה לצריכת מים מעבר להקצבה. עסקים- תעריף קבוע).

חשבונות המים נשלחים לכלל הצרכנים מידי חודשיים עם מועד לתשלום של לפחות 18 ימים.

1800-20-30-70