slider image slider image slider image slider image slider image
20.06.2021
!
ביום שלישי הקרוב 22/6/2021, תתקיים הפסקת מים יזומה בשעות הבוקר בשכונת השחר בדימונה-ברחוב אביגדור קהלני. לפרטים נוספים לחץ כאן.

הטבה בתעריפים

על פי קביעת ועדת הכספים של הכנסת, צרכן שמוכר בביטוח הלאומי כנכה, יהיה זכאי לקבלת עוד 3.5 קוב בתעריף הנמוך לחודש: 7.566 ש"ח ללא מע"מ. 8.84 ש"ח כולל מע"מ. רשימת הזכאים הינה רשימה סגורה המועברת לתאגיד על ידי המוסד לביטוח לאומי . לרשות המים ולספקי המים אין יכולת לשנות רשימה זו. על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת, נקבעו קבוצות האוכלוסיות הזכאיות לקבלת ההטבה:

  •  מקבלי קצבת זקנה לפי הוראות סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח חדש) התשנ"ה-1995 (בסעיף זה- חוק הביטוח הלאומי).
  • מקבלי גמלת סיעוד בשיעור של 150% לפחות לפי חוק הביטוח הלאומי.
  • מקבלי גמלת שירותים מיוחדים לפי חוק הביטוח הלאומי. - מקבלי קצבת ניידות לפי חוק הביטוח הלאומי.
  • מקבלי גמלת ילד נכה לפי חוק הביטוח הלאומי.
  • מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 70% לפחות לפי חוק הביטוח הלאומי.

ההטבה תינתן בגיל צריכת מים החל ב- 1 ביולי 2012.
ההטבה תצוין בחשבונות המים של הזכאים ותוענק באופן רטרואקטיבי.
מוקד מידע של רשות המים לפניות ולשאלות: 072-2755440 .

1800-20-30-70