slider image slider image slider image slider image slider image slider image

מכרז 11/2023- תכנון מתקני טיפול בשפכים

תאגיד מעיינות הדרום בע"מ - במסגרת רשות המים

 

מכרז לתכנון מתקני טיפול בשפכים

מכרז מספר: 11/2023

 

1. תאגיד מעיינות הדרום  בע"מ (להלן "המזמין") מזמין בזה הצעות  מחיר לשירותי תכנון עבור שני צמדי פרויקטים לשדרוג מתקני טיפול בשפכים הבאים: ערד, דימונה, ירוחם, מצפה רמון – הכל כמפורט במסמכי המכרז. העבודה תתבצע במסגרת רשות המים וע"פ נהליה.

2.  את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של התאגיד,  בכל עניין ניתן לפנות למשרדי חברת מוטי הוניג הנדסה בע"מ             בטלפון    04-6294973 (יונית).

3 . תנאי סף:  הנוסח המלא והמחייב של תנאי הסף, מפורט במסמכי המכרז המפורטים בקבצים המצורפים מטה.

4. המכרז הינו: מכרז איכות והנחה.

5. מפגש מציעים יתקיים ביום 27.11.2023 בשעה 10:00, במשרדי התאגיד אשר ברחוב אריאל שרון 1 בדימונה, השתתפות המציעים במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעות למכרז. מציע אשר לא ישתתף במפגש המציעים לא יוכל לגשת למכרז.

6. המזמין שומר לעצמו את הזכות לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת, בהודעה שתשלח לכל המשתתפים במפגש המציעים.

7. את ההצעות, בצירוף ערבות בנקאית בסכום של  250,000 ₪ בתוקף עד 27.05.2024 כנדרש במכרז, יש להגיש במסירה אישית בלבד, ע"י הכנסת ההצעות לתיבת המכרזים במשרדי החברה, לא יאוחר מיום 25.12.2023 עד השעה 12:00.

8. אין המזמין מתחייב לקבל ההצעה הכספית הנמוכה ביותר ו/או הצעה כלשהי. למזמין נתון שקול דעת בלעדי לבטל את המכרז ללא מתן כל הסבר ו/או נימוק.

9.חוזה עם המציע הזוכה ייחתם אך ורק לאחר קבלת אישור רשות המים.

10.אין באמור בהודעה זו כדי למצות ו/או לגרוע ו/או להחליף את מסמכי המכרז, אשר רק הם הקובעים לכל דבר ועניין. היה ותתגלה סתירה ו/או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על האמור במודעה זו.

עדכון - 1 לתשומת לבכם - מפגש מציעים נוסף יתקיים  ביום 6/12/2023 במשרדי חברת הניהול מוטי הוניג הנדסה בע"מ , בכתובת: המייסדים 52 זכרון יעקבלהודעה המלאה  לחץ כאן

 עדכון -2 לתשומת לבכם- לאור בקשת חלק מהמציעים הוארך המועד האחרון להגשת שאלות - עד ליום 16/12/2023להודעה  לחץ כאן

עדכון מס 3 - מענה לשאלות הבהרה פורסם ביום 20/12/202 וניתן להורידו מרשימת המסמכים.  

שעיה קרפ

מנכ"ל תאגיד מעיינות הדרום

PDF_2 -  מסמכי  מכרז 11/2023  + מפרט

PDF_2 - חוזה התקשרות + נספחים 

PDF_2 - הודעה על מפגש מציעים נוסף 

PDF_2 -  מפגש מציעים מיום 27/11/2023

PDF_2 -  מפגש מציעים מיום 6/12/2023

PDF_2 - הודעה להארכת המועד להגשת השאלות עד ליום 16/12/2023 

PDF_2 - הודעה מס 3 - מענה לשאלות הבהרה 

______________________________

PDF_2  פרסום מודעה בעיתונות 

PDF_2 פרסום הודעה מס 2 - מפגש מציעים נוסף 

1800-20-30-70