slider image slider image slider image slider image slider image

מכרז 7/2021 - למתן שירות אחזקה שוטפת של מערכות הביוב

מכרז פומבי מס' 07/2021 

מכרז למתן שירות אחזקה שוטפת של מערכת הביוב

ע"י שאיבה, שטיפה וניקוי בלחץ גבוה.

 

1    תאגיד מעיינות הדרום (להלן "המזמין") מזמין בזאת הצעות למתן שירותי אחזקה שוטפת של מערכת הביוב ע"י שאיבה, שטיפה וניקוי בלחץ גבוה, בתחומי יישובי תאגיד מעיינות הדרום, דימונה, ערד, ירוחם ומצפה רמון.

2    תקופת ההתקשרות הינה לשלוש שנים (36 חודשים), החל ממועד החתימה על חוזה ההתקשרות. למזמין שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות כל פעם מחדש לשנה נוספת ועד לתקופה מקסימאלית בת חמש שנים בסה"כ, והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

3 ניתן לעיין ו/או להוריד את מסמכי המכרז החל מהתאריך 02.12.2021  מאתר האינטרנט של התאגיד  שכתובתו: WWW.MAYANOT-HADAROM.CO.IL

4 לא יערך כנס מציעים.

המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (על כל נספחיהן בהתאם להוראות המכרז), הינו  יום ב', 20.12.2021, עד השעה 14:00. הגשה תתבצע במסירה ידנית, בתיבת המכרזים במשרדי הנהלת התאגיד, כיכר ז׳בוטינסקי 1 בדימונה קומה 3.

                                                                       שעיה קרפ - מנכ"ל 

PDF_2 - קובץ מסמכי מכרז 7-2021 להורדה 

PDF_2  - קובץ הבהרות למכרז 7-2021 

 

1800-20-30-70