slider image slider image slider image slider image slider image slider image

קצת עלינו

 

לשאלות נוספות לחץ כאן 

 

מהו תאגיד מעיינות הדרום?

תאגיד מעיינות הדרום הינו חברה בע"מ, הפועלת כתאגיד מים וביוב אזורי שהוקם ע"י עיריות דימונה, ערד, ירוחם ומצפה רמון, בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב (2001). התאגיד עוסק בתחזוקה, שדרוג ופיתוח של צנרת המים והביוב בעיר. כמו כן, פועל התאגיד ליישום שוטף של טכנולוגיות מתקדמות, המאפשרות שיפור במי השתייה וטיפול יעיל במי הביוב. מטרותיו העיקריות של תאגיד "מעיינות הדרום" הן: שיפור מתמיד באיכות השירות ובאיכות המים שמסופקים ללקוחות התאגיד, הפרדת משק המים והביוב העירוני מהמערכת העירונית והפעלתו כמשק כלכלי סגור, תגבור הפיקוח והאכיפה מול צרכני המים הפרטיים והעסקיים בעיר והשקעת כלתקבולי המים והביוב בשיפור תשתיות המים והביוב.

לראש העמוד 


מדוע הוקם תאגיד מעיינות הדרום?

מדינת ישראל קבעה עפ"י חוק כי כל רשות מקומית (או מספר רשויות) חייבות להקים תאגיד מים וביוב. החלטת המדינה לחייב רשויות מקומיות להקים תאגידי מיםוביוב נועדה בעיקר להבטיח הפרדה של פעילות המים והביוב משאר הפעילות המוניציפאלית, וכן לוודא שהפעילות הכספית של מים וביוב תתבצע על פי עיקרון "משק כספי סגור", דברשיוכל לאורך זמן להבטיח יותר השקעות כספיות בשיקום, פיתוח ושדרוג משק המים והביובשל העיר, ובעיקר לשפר את השירות שניתן לתושב.

לראש העמוד 


מי מפקח על פעילות תאגיד מעיינות הדרום?

תאגיד מעיינות הדרום כפוף לרשות הציבורית למים, והוא פועל תחת פיקוח צמוד של רגולטור מטעם המדינה - הממונה על תאגידי מים וביוב במשרד הפנים. התאגיד מחויב להציג לממונה באופן שוטף דוחות כספיים וכן דוחות נוספים המשקפים את פעילותו בתחום משק המים והביוב בעיר.

כחלק מתפיסה ניהולית, תאגיד "מעיינות הדרום" שומר על רמת שקיפות גבוהה מבחינה ציבורית; לתאגיד מונה רו"ח חיצוני האמון על הכנת דוחות כספיים, ורו"ח נוסף העוסק בביקורת פנים. בנוסף, לתאגיד מונה דירקטוריון שחבריו אושרו ע"י ועדת שפניץ (הוועדה למינוים במגזר הציבורי), חלקם דירקטורים מטעם העירייה, והשאר הנם דירקטורים מטעם הציבור. הדירקטוריון מתכנס באופן קבוע, מקבל דיווחי מנכ"ל ומאשר תקציבים, תכניות עבודה ופעולות נוספות.

לראש העמוד 


האם במעבר לתאגיד ישתנו תעריפי המים והביוב?

תעריפי המים והביוב לא השתנו כתוצאה מהמעבר לתאגיד, אלא הם נקבעים ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב ומעודכנים מעת לעת על ידה. תעריפי המים אחידים בכל הארץ ואין לתאגיד מעיינות הדרום הסמכות לשנותם. תעריף אגרת הביוב כלול באגרת המים.

התעריפים למגזר הביתי, המפורסמים ע"י התאגיד כבר כוללים מע"מ, ועל כן מעיינות הדרום?מחלצת לקראת סיכום החשבון את המע"מ לצורך הפקת חשבונית מס כחוק,?ללא תוספת מחיר כלשהי לצרכני המים. לעומת זאת למגזר העסקי ולמוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"ר) יתווסף מע"מ?כחוק לחשבונות המים והביוב.

לראש העמוד 


למי צריך התושב לפנות בענייני מים וביוב?

החל משנת 2010, כל ענייני המים והביוב של דימונה, ערד, ירוחם ומצפה רמון הנם באחריות מעיינות הדרום. לגבי תקלות של רשת המים והביוב, ניתן לפנות 24 שעות ביממה למוקד העירוני בחיוג מקוצר 106 מכל טלפון.
בסוגיות הנוגעות לחשבונות המים והביוב ניתן לפנות באופן פרונטלי לשירות לקוחות מעיינות הדרום בעיר מגוריך, או דרךהמוקד הטלפוני בשיחת חינם: 1-800-800-987.

כמו כן ניתן לפנות בפקס, מייל, או באמצעות אתר / אפליקציית מאסט  בלינק https://www.mast.co.il/46/services

בתחתית עמוד הבית תוכל למצוא את סניפי השירות ופרטיהם להתקשרות ( פקס ומייל ) .  

לראש העמוד


האם תאגיד מעיינות הדרום ראשי לנתק תושבים מאספקת מים?

תאגיד "מעיינות הדרום" רשאי לנתק תושב מאספקת המים רק במקרה בו לא שילם התושב את חשבון המים, ולא נענה להתרעות שנשלחו אליו. יחד עם זאת, התאגיד חייב לפעול עפ"י פרוצדורות שנקבעו בחוק לגבי ניתוקי מים, והוא יפעל במלוא שיקול הדעת הנדרש במקרים אלו.

לראש העמוד 


האם ניתן לדרוש מתאגיד מעיינות הדרום לתקן כל תקלה של מים וביוב?

מעיינות הדרום מחויב לטפל בתקלות מים וביוב רק עד לנקודה של שעון המיםהראשי של הבניין, ובמקרה של בית פרטי עד שעון המים של הבית. לעומת זאת, תקלות מים וביוב המתרחשות מעבר לשעון המים הראשי, כדוגמת שטח הבניין, הבית, החצר, מגרש החנייה וכיו"ב, הן תקלות הנחשבות פרטיות, והן באחריות הדיירים שיצטרכו לפנות לבעל מקצוע באופן פרטי.

לראש העמוד 

מידע לציבור
1800-20-30-70