slider image slider image slider image slider image slider image

מכרז 5/2021 להקמת תחנת שאיבה

מכרז מס' 05/2021

תחנת שאיבה להולכת שפכי מחנה משואה למט"ש דימונה

הזמנה להציע הצעות

תאגיד המים והביוב מעיינות הדרום בע"מ ( להלן: התאגיד") מזמין בזאת הצעות להקמת תחנת שאיבה להולכת שפכי מחנה משואה למט"ש דימונה (להלן: "השירות").

1.      עיקר תנאי הסף:

1.1      המציע הינו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 בענף ראשי מערכות אלקטרומכאניות בתחנות השאיבה ללא המבנה (סימול 500), בסיווג כספי ב-2 וגם בענף ראשי בניה (סימול 100) סיווג כספי ג-1.

1.2      המציע יהיה בעל ניסיון בהקמת 4 תחנות שאיבה, שכל אחת מהן בעלות ביצוע של 2 מלש"ח לפחות (סכום זה לא כולל מע"מ) בין השנים 2016-2020.

1.3      להבטחת קיום הצעתו למכרז צרף המציע להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, ללא תנאי, להנחת דעתו של חשב התאגיד, שהוצאה עבור המציע על ידי בנק ישראלי לטובת המזמין, בסכום של 120,000 ₪, (מאה ועשרים אלף ש"ח), שתוקפה עד ליום 30/12/2021 ועד בכלל.

1.4      יתר תנאי הסף מפורטים במסמכי המכרז.

1.5      ניתן לעיין במסמכי המכרז, וכן להורידם  מאתר התאגיד בכתובת:

http://www.mayanot-hadarom.co.il/

1.6      על המעוניינים להשתתף במכרז להירשם במייל davidb@m-hd.co.il , וזאת לשם קבלת כלל העדכונים, ההבהרות, המענה לשאלות משתתפים וכיוצ"ב (להלן: "פרסומי המזמין"). ההרשמה במייל אינה מהווה תנאי להשתתפות במכרז, ואולם מובהר בזאת כי כל פרסומי המזמין יחייבו את כלל המשתתפים, בין אם נרשמו באמצעות המייל כאמור, ובין אם לאו, וכי לא תישמע כל טענה מצד משתתף במכרז, אשר לא נרשם במייל הייעודי, כי לא היה מודע לפרסום כלשהוא מפרסומי המזמין.

1.7      את ההצעה (בשני עותקים מקור  בצירוף תקליטור/ דיסק און קי ), בצירוף כל מסמכי המכרז הנדרשים, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה מצוין – מכרז מס' 05/2021 לתיבת המכרזים במשרדי התאגיד, בנוכחות גב' הילה אוחיון מזכירת התאגיד או מי מטעמה, ביום 24/08/2021 עד השעה 12:00.

1.8      הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה. אין לשלוח הצעות אלא במסירה ידנית. כל הצעה שתוגש שלא במסירה ידנית לא תתקבל.

1.9      סיור קבלנים יתקיים ביום 03/08/2021 בשעה 11:00 במשרדי המזמין ברחוב ז'בוטינסקי 1 בדימונה. חובת השתתפות בסיור קבלנים.

1.10   מובהר כי היה ותתגלה סתירה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על האמור במודעה זו.

                                                                                                           שעיה קרפ, מנכ"ל

PDF_2  מכרז 5-2021 - מסמכי מכרז - להורדה 

PDF_2  תכניות המכרז - להורדה 

PDF_2 פרוטוקול סיור קבלנים מיום 3/8/2021

                                                                                         

 

1800-20-30-70