slider image slider image slider image slider image
05.12.2019
!
תאגיד מעיינות הדרום מזמין אותך להגיש מועמדות לתפקיד עובד שטח אחזקה בערד. לפירוט דרישות התפקיד ותנאי הסף לחץ כאן.

מכרז 6/2019 להקמת מאגר חירום למט"ש דימונה

תאגיד המים והביוב מעיינות הדרום בע"מ ( להלן: התאגיד") מזמין בזאת הצעות להקמת מאגר חירום ותחנת שאיבה למט"ש דימונה (להלן: "השירות").

1.       עיקר תנאי הסף:

1.1        המציע הינו קבלן הרשום במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, בענף ראשי מערכות אלקטרומכאניות בתחנות שאיבה (בלא המבנה) (סימול 500), ובענף ראשי בניה (סימול 100) בסיווג כספי המתאים לפחות לגובה הצעתו הכספית הכוללת למכרז זה,  או, קבלן הרשום במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בפנקס הקבלנים לפי החוק הנ"ל בענף ראשי מערכות אלקטרומכאניות בתחנות שאיבה (בלא המבנה) (סימול 500) בסיווג כספי כאמור בסעיף זה לעיל, ועומד לרשותו קבלן משנה אשר במועד הנ"ל הינו קבלן רשום לפי החוק הנ"ל בענף ראשי בניה (סימול 100) בעל ניסיון מוכח בעבודות נשוא מכרז זה  ובעל סיווג כספי מתאים להיקף הכספי של עבודות הבניה שעל קבלן משנה זה יהיה לבצע אם יזכה המשתתף במכרז.

1.2        המציע בעל ניסיון מוכח בהקמה ב-5 (חמש) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, כקבלן ראשי, של 2 פרויקטים שהיקפם הכספי הכולל הינו 2 (שני) מלש"ח לא כולל מע"מ או 3 פרויקטים שהיקפם הכספי הכולל הנו 4 (ארבע) מלש"ח לא כולל מע"מ. לעניין סעיף זה, "הקמה" פירושו: הקמה של מאגר ותחנת שאיבה ומסירתם למזמין בסיום בדיקתו והרצתו לאחר שעמד בכל מבחני הקבלה לשביעות רצון מי שהזמין את הקמתו או תכנן אותו.

1.3        להבטחת קיום הצעתו למכרז צרף המציע להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, ללא תנאי, להנחת דעתו של חשב התאגיד, שהוצאה עבור המציע על ידי בנק ישראלי לטובת המזמין, בסכום של 100,000 ₪, (מאה אלף ₪), שתוקפה עד ליום 30/01/2020 ועד בכלל.

1.4        סיור קבלנים יערך בתאריך 22.07.2019 בשעה 10:30 במט"ש דימונה. השתתפות חובה.

1.5        יתר תנאי הסף מפורטים במסמכי המכרז.

1.6        ניתן לעיין במסמכי המכרז ובתנאי הסף, וכן להורידם  ללא תשלום מאתר התאגיד בכתובת :

www.mayanot-hadarom.co.il,  החל מיום חמישי 11/7/19 בשעה 14:00.

1.7        על המעוניינים להשתתף במכרז להירשם במייל  batgal@m-hd.co.il , וזאת לשם קבלת כלל העדכונים, ההבהרות, המענה לשאלות משתתפים וכיוצ"ב (להלן: "פרסומי המזמין").  ההרשמה במייל אינה מהווה תנאי להשתתפות במכרז, ואולם מובהר בזאת כי כל פרסומי המזמין יחייבו את כלל המשתתפים, בין אם נרשמו באמצעות המייל כאמור, ובין אם לאו, וכי לא תישמע כל טענה מצד משתתף במכרז, אשר לא נרשם במייל הייעודי, כי לא היה מודע לפרסום כלשהוא מפרסומי המזמין.

1.8        את ההצעה (בשני עותקים מקור  בצירוף תקליטור), בצירוף כל מסמכי המכרז הנדרשים, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה מצוין – מכרז מס 06/2019 לתיבת המכרזים במשרדי התאגיד, כיכר ז'בוטיסקי 1 דימונה (ליד אולמי אדורה), בנוכחות גב' הילה אוחיון מזכירת התאגיד או מי מטעמה, ביום 05/09/2019 עד השעה 12:00.

1.9        הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה. אין לשלוח הצעות אלא במסירה ידנית. כל הצעה שתוגש שלא במסירה ידנית לא תתקבל.

1.10    מובהר כי היה ותתגלה סתירה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על האמור במודעה זו.

                                                                                      שעיה קרפ, מנכ"ל

                                                                                תאגיד מעיינות הדרום בע"מ  

PDF_2 - מכרז 6/2019 להקמת מאגר חירום למט"ש דימונה  

PDF_2 - כתב כמויות למכרז 6/2016  

  - תוכניות להורדה - הקמת מאגר חירום למט"ש דימונה 

PDF_2  סיכום סיור קבלנים  מיום 22/7/19

PDF_2 פרסום  המכרז בעיתנות -  עברית 

1800-20-30-70